نمونه سوال ام اس پروجکت MS PROJECT | تعداد 160 سوال تستی با جواب و سوالات عملی

نمونه سوال ام اس پروجکت MS PROJECT | تعداد 160 سوال تستی با جواب و سوالات عملی

قبل از خرید حتما توضیحات را کامل مطالعه نمایید

صفحه اصلی
راهنما
محصولات
لیست فروشگاه ها
درباره ما
قوانین
نقشه سایت
تماس با ما

نمونه سوال ام اس پروجکت MS PROJECT | تعداد 160 سوال تستی با جواب و سوالات عملی

6,900 تومان قیمت
نمونه سوال ام اس پروجکت MS PROJECT | تعداد 160 سوال تستی با جواب و سوالات عملی

نمونه سوال ام اس پروجکت MS PROJECT | تعداد 160 سوال تستی با جواب و سوالات عملی


نمونه سوال ام اس پروجکت MS PROJECT | تعداد 160 سوال تستی با جواب و سوالات عملی

این مجموعه مناسب برای هنرجویان هنرستان های فنی و کاردانش و همچنین هنرجویان سازمان

 فنی و حرفه ای و سایر آموزشگاه ها جهت آمادگی آزمون می باشد 

داخل این مجموعه : 

تعداد160 سوال تستی آزمون های ادواری فنی حرفه ای به همراه جواب و یک دوره سوالات آزمون عملی  

قسمتی از محتوای فایل جهت بررسی شما پیش از خرید در زیر نمایش داده شده است

  

تلاش موقتی براي ایجاد یک محصول یا ارائه یک خدمت یا نتیجه منحصر به فرد را ........گویند. الف ـ پروژه ب ـ فعالیت ج ـ مهارت فنی د ـ تولید 2 _ کدام گزینه تعریف صحیح تري از مدیریت پروژه است الف ـ تلاش براي رفع نیازهاي مشتري ب ـ بکارگیري دانش ها، مهارت ها، ابزارها و تکنیک ها براي فعالیت هاي پروژه به منظور تحقق الزامات پروژه ج ـ انجام صحیح کارها د ـ کنترل صحیح هزینه ها 3 _ کدام نوع پیشرفت پروژه از قانون مندي کمتري برخوردار است الف ـ پیشرفت کاري ب ـ پیشرفت فیزیکی ج ـ پیشرفت زمانی د ـ پیشرفت مالی 4 _ براي مخفی کردن یک ستون در MSP در نماي گانت چارت کدام گزینه را انتخاب می کنیم ؟ الف ـ Hide ب ـ Insert ج ـ Hyperlink د ـ Hidden 5 _ آخرین سطح قابل برنامه ریزي و زمان بندي برنامه ریزي پروژه ها چه نام دارد الف ـ LEVEL ب ـ PACKAGE WORK ج ـ WBS د ـ گزینه هاي 2و3 (فرآیند طراحي و کنترل پروژه جزو کدامیک از گزینھ ھاي زیر مي باشد؟ الف)میزان اجراي عملیات ب)پیشرفت كار و ھزینھ ھا ج)توزیع كار و فعّالیتھا د)پیشرفت و توزیع منابع ٢(تعدیل زمان كاري براي بعضي از افراد پروژه چگونھ صورت مي گیرد؟ Non working(د Insert.Working (ج Tools.Working tims(ب Viwe.Working tims(الف ٣(انتخاب دو یا چند فعّالیت بھ یك منبع امكان پذیر مي باشد؟چگونھ؟ الف)بلھ-ressores assign ب)بلھ-sheet ressores ج)خیر-sheet ressores د)بلھ-sheet ressores ۴(براي نشان دادن تعدادھاي اكیپ در یك پروژه كدام آیتم را اصلاح مي كنیم؟ الف) مدت زمان اجرای پروژه ب)work ج)material د)unit ۵(براي نشان دادن گزارش كلي از وضعیت فعّالیتھا و ھزینھا از چھ آیتمي استفاده مي كنیم؟ format -reports(د insert-reports(ج view-reports(ب tools-reports(الف ۶(براي نمایش حالتھاي مختلف نمودارھا و ترمیم فعّالیتھا از كدام پارامتر استفاده مي كنیم؟ ressores-sheet(د view-more view(ج ressores(ب task(الف ٧(براي اختصاص دادن منابع بھ فعّالیتھا از كدام پارامتر استفاده مي كنیم؟ define ressores(د assign ressores(ج task(ب report(الف ٨(وارد كردن مشخصات كلي پروژه در كدام گزینھ قرار دارد؟ File.Properteis(د Edit.Peropertes(ج File.Project(ب Edit.project(الف ٩(روند محاسبھ بدست آوردن زمان تأخیر مقایسھ كدام پروژه ھا با یكدیگر است 

>> چون فقط تکه هایی از متن اصلی برای نمونه در این صفحه بارگذاری شده ممکن است هنگام انتقال مطالب از فایل به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درست درج نشوند ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

در این سایت کلیه تراکنش ها مورد تضمین است و وجه پرداختی در صورت عدم رضایت مشتری از بخش پشتیبانی با وارد کردن شماره پیگیری قابل برگشت است، پس با خیال راحت خرید کنید

 >> جهت اطمینان بیشتر می توانید از بخش تماس با ما سوالات خود را مطرح نمائید.

مشتری گرامی:

بعد از خرید لینک دانلود در صفحه نشان داده خواهد شد، و همچنین لینک به ایمیل شما نیز ارسال می شود که از طریق ایمیل نیز قابل دانلود مجدد می باشد

خرید

پرداخت آنلاین
درصورت نداشتن ایمیل از ایمیل زیر استفاده کنید

zeefile.ir@gmail.com

mouse corsair

بازار اجتماعی باسلام

25,000 تومان تخفیف خرید اول

ثبت نام رایگان